INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE
„CSR MASTERS-Działaj z Henklem”

1. Administrator danych
Współadministratorami danych osobowych uczestników konkursu (w tym laureatów konkursu) przetwarzanych w ramach konkursu „CSR Masters- Działaj z Henklem” (dalej jako „Dane Osobowe”) są:
• Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację Konkursu, decyduje o środkach i celach przetwarzania;
• Bigram SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7, Przyrzekający
w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego oraz Płatnik – w zakresie realizacji obowiązków podatkowych związanych z nagrodami wydanymi laureatom konkursu.
W dalszej części w/w podmioty będą zwane łącznie „Współadministratorami”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 7.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
• Organizacji i realizacji konkursu „CRS Masters- działaj z Henklem”, w tym przyjmowania zgłoszeń, oceny prac uczestników, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem konkursu;
• Wydania nagród laureatom konkursu,
• Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych,
• Rozpatrywania reklamacji uczestników (w tym laureatów) konkursu.
Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest:
• zgoda Podmiotów Danych na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji konkursu,
• wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych – dotyczących podatku od nagród wydanych laureatom konkursu oraz przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości.
• prawnie usprawiedliwiony interes – którym jest rozpatrywanie reklamacji
i związanych z nimi roszczeń uczestników konkursu ( w tym laureatów).
3. Odbiorcy Danych Osobowych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów, a także upoważniony reprezentant Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zasiadający w Komisji Konkursu, usługodawcy w związku z organizacją i realizacją konkursu „CSR Masters – działaj z Henklem”, w tym – którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji w/w usług. Dane Uczestników mogą być udostępniane operatorom pocztowym na potrzeby prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonych reklamacji lub wydawaniem nagród. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania
i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
4. Okres przechowywania Danych Osobowych
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu
(w tym także postępowań reklamacyjnych) lub do czasu wycofania zgody oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu lub do złożenia sprzeciwu.
Dane osobowe Uczestników będących Laureatami Konkursu będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych
i celów sprawozdawczości.
5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych
Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów
z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawa do przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO (art. 20 RODO),
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
f) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie.
7. Dane kontaktowe
Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą Dane Osobowe pełni Bigram SA. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: iod@bigram.pl
Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby Bigram SA tj. ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa.
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).