Normy i standardy raportowania CSR – przegląd

W dzisiejszym świecie biznesu odpowiedzialność społeczna korporacji (CSR) staje się coraz bardziej istotnym aspektem działalności przedsiębiorstw. Normy i standardy raportowania CSR są kluczowym elementem, który umożliwia firmom transparentne komunikowanie swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko oraz zaangażowania społecznego. W tym artykule przyjrzymy się głównym normom i standardom raportowania CSR, które pomagają firmom w spełnianiu tych wymagań i budowaniu zaufania wśród interesariuszy.

Global reporting initiative (gri)

Global Reporting Initiative (GRI) jest jednym z najczęściej stosowanych standardów raportowania CSR na świecie. GRI dostarcza wytycznych, które pomagają firmom w opracowywaniu raportów zrównoważonego rozwoju. Standardy GRI skupiają się na trzech głównych obszarach:

– Środowisko – obejmuje kwestie związane z zarządzaniem zasobami naturalnymi, emisją gazów cieplarnianych i ochroną bioróżnorodności.
– Społeczeństwo – dotyczy praw człowieka, warunków pracy, relacji z lokalnymi społecznościami i zaangażowania społecznego.
– Ład korporacyjny – koncentruje się na zarządzaniu organizacją, etyce biznesowej i przejrzystości procesów decyzyjnych.

Iso 26000

ISO 26000 to międzynarodowa norma, która dostarcza wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do innych standardów, ISO 26000 nie jest przeznaczona do certyfikacji, lecz służy jako przewodnik dla organizacji każdego typu. Norma wyróżnia siedem kluczowych obszarów CSR:

– Ład organizacyjny
– Prawa człowieka
– Relacje pracy
– Środowisko
– Sprawiedliwe praktyki operacyjne
– Zagadnienia konsumenckie
– Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności

Un global compact

UN Global Compact to inicjatywa ONZ mająca na celu zachęcanie firm do przyjęcia zrównoważonych i odpowiedzialnych polityk. Organizacje, które przystępują do Global Compact, zobowiązują się do przestrzegania dziesięciu zasad w obszarach praw człowieka, pracy, środowiska i antykorupcji. Raporty CSR firm uczestniczących w Global Compact muszą zawierać informacje o postępach w realizacji tych zasad.

Cdp (carbon disclosure project)

CDP jest organizacją non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji o zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i wpływem na środowisko. Firmy raportujące do CDP dostarczają szczegółowe dane na temat emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, zarządzania wodą i strategii adaptacji do zmian klimatycznych. CDP pomaga firmom w identyfikacji i zarządzaniu ryzykami związanymi z klimatem oraz w poprawie ich ekologicznej wydajności.

Sustainability accounting standards board (sasb)

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) opracowuje standardy raportowania, które są specyficzne dla różnych sektorów gospodarki. SASB koncentruje się na kluczowych kwestiach zrównoważonego rozwoju, które mają istotny wpływ na wyniki finansowe firm. Standardy SASB pomagają inwestorom i interesariuszom w ocenie, jak firmy zarządzają kwestiami ESG (Environmental, Social, Governance) w kontekście ich specyficznych branż.

European sustainability reporting standards (esrs)

European Sustainability Reporting Standards (ESRS) to nowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju, które zostały opracowane w ramach dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) w Unii Europejskiej. ESRS mają na celu ujednolicenie raportowania zrównoważonego rozwoju w całej UE, aby zapewnić porównywalność i przejrzystość danych. Duże firmy oraz niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do raportowania zgodnie z ESRS, co pozwoli na lepszą ocenę ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Podsumowując, normy i standardy raportowania CSR odgrywają kluczową rolę w budowaniu transparentności i zaufania w przedsiębiorstwach. Dzięki nim firmy mogą skutecznie komunikować swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarządzać ryzykami oraz odpowiadać na rosnące oczekiwania interesariuszy. Wybór odpowiedniego standardu raportowania zależy od specyfiki działalności firmy oraz jej celów w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Odkrycia Tygodnia