Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność w biznesie to bardzo ważna kwestia. Nie brakuje sytuacji, w których zasady odpowiedzialnego biznesu powinien znać nie tylko właściciel, ale również pracownicy wyższego szczebla. Na czym polega istota i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu? Dowiedzmy się tego!

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność w biznesie to etyczne podejście do procesu biznesowego, którego celem jest stworzenie pozytywnego wpływu i dokonanie zmian w społeczeństwie. Jest ona integralną częścią przewagi konkurencyjnej w globalnej gospodarce. 

Natomiast pytanie, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, nie doczekało się jeszcze precyzyjnej i jednoznacznej odpowiedzi. Zanim omówimy istotę i podstawy odpowiedzialnego biznesu, czytelnik powinien pamiętać, że termin ten jest wciąż nowy, a pojęcie „społeczna odpowiedzialność biznesu” dopiero się kształtuje. 

Biznes społecznie odpowiedzialny to zestaw praktyk i narzędzi, które pomagają firmom w tworzeniu pozytywnego wpływu i oddziaływania na społeczeństwo. Jakie są zasady społecznej odpowiedzialności biznesu? Zasady odpowiedzialnego biznesu opierają się na podstawowym przekonaniu, że każda firma może dokonać zmian w społeczeństwie.

Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu

Kluczowe obszary, które warto docenić to:

Poszanowanie odmienności: firmy doceniają, szanują i przyjmują różnice między ludźmi i kulturami. Różnorodność jest wielkim atutem, który powinien być rozpoznawany, obejmowany i celebrowany. 

– Tworzenie pozytywnego wpływu – Firmy powinny tworzyć pozytywny wpływ na społeczności, w których działają. Powinny dostarczać wartość interesariuszom, jak również przyczyniać się do poprawy społeczeństwa, środowiska i zarządzania. 

– Zaufanie – Firmy, które budują zaufanie wśród konsumentów i interesariuszy, mają większe szanse na sukces i trwałość. Kluczowym składnikiem budowania zaufania jest przejrzystość i otwartość. 

– Bycie zrównoważonym – Firmy powinny działać w granicach naturalnych zasobów ziemi. Powinny być również przygotowane na przyszłe wyzwania i możliwości.

Jakie są narzędzia do wdrażania odpowiedzialnego biznesu?

Wykorzystanie mediów społecznościowych i platform cyfrowych do angażowania się w sprawy klientów, dostawców i innych interesariuszy to świetny sposób na stworzenie pozytywnego wpływu i oddziaływania na społeczeństwo. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu i CSR powinny również obejmować inwestowanie i przyczynianie się do rozwoju lokalnej społeczności z pomocą lokalnych partnerów i interesariuszy. Wykorzystanie chmury obliczeniowej, w tym zdalnego dostępu do danych i aplikacji, stało się istotną częścią działalności biznesowej. 

Choć ma to swoje zalety, należy również pamiętać o wpływie chmury obliczeniowej na środowisko. Zarządzanie operacjami w sposób zrównoważony stało się kolejnym ważnym narzędziem odpowiedzialnego biznesu. Obejmuje ono efektywność energetyczną, zarządzanie odpadami i ochronę zasobów.

Czy polskie firmy przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności w biznesie?

Trudno jest precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ termin „społeczna odpowiedzialność w biznesie” jest wciąż nowy i nie został zaakceptowany przez wszystkich interesariuszy otoczenia biznesowego. Jednak poprzez badania i analizę rynku zidentyfikowaliśmy zasady odpowiedzialnego biznesu i ich realizację w polskim środowisku biznesowym. 

Jeśli chodzi o przyjmowanie różnorodności, duża liczba firm poczyniła znaczne postępy. Jeśli chodzi o tworzenie pozytywnego wpływu, większość firm stosuje się do zasad odpowiedzialnego biznesu. Jednak jeśli chodzi o zaufanie i zrównoważony rozwój, wdrażanie tych zasad jest wciąż niewystarczające.

Co wyróżnia firmę społecznie odpowiedzialną?

Jednym z kluczowych aspektów odpowiedzialnego biznesu jest bycie transparentnym i otwartym wobec interesariuszy. Większość firm społecznie odpowiedzialnych jest przejrzysta, otwarta i uczciwa wobec swoich interesariuszy. Jedną z cech wyróżniających odpowiedzialną firmę jest również świadomość ekologiczna. Firmy, które są odpowiedzialne w biznesie, podejmują również wysiłki w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – podsumowanie

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu istnieje od dekad, ale dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat firmy dostrzegły siłę, jaką mają, aby pozytywnie wpływać na otaczający je świat. Firmy wdrażające społeczną odpowiedzialność biznesu są odpowiedzialne za zrównoważenie interesów społeczeństwa z interesami swoich udziałowców i klientów. 

Mają również obowiązek zachowania przejrzystości wobec interesariuszy oraz poszanowania ich prawa do informacji i podejmowania świadomych decyzji. Wreszcie, firmy, które wdrażają społeczną odpowiedzialność biznesu, mają obowiązek być odpowiedzialne za wpływ, jaki wywierają na świat, zwłaszcza w obszarach o dużej wartości społecznej. Firmy, które chcą wdrażać społeczną odpowiedzialność biznesu powinny szukać metryk z raportu Impact Aging Alliance.

W naszej opinii społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym elementem strategii zrównoważonego biznesu. Podejście to ma na celu wywieranie pozytywnego wpływu i dokonywanie zmian w społeczeństwie przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności, dostarczaniu wartości dla interesariuszy, a także przyczynianiu się do poprawy społeczeństwa, środowiska i ładu, byciu przejrzystym i otwartym w stosunku do interesariuszy oraz byciu świadomym ekologicznie. 

Wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu to zestaw praktyk i narzędzi, które pomagają firmom w tworzeniu pozytywnego wpływu i oddziaływania na społeczeństwo.

Odkrycia Tygodnia