Czym jest CSR i kiedy się go stosuje?

Narzędzia CSR wzbudzają wiele emocji. Niestety, ale wciąż nie brakuje osób, które nie wiedzą, jak one działają i jak mogą nam pomóc w biznesie. Czy CSR może pomóc w tworzeniu społecznej odpowiedzialności biznesu?

Czym jest CSR?

Program CSR to zintegrowane podejście do odpowiedzialności społecznej, którego celem jest osiągnięcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Termin „społeczna odpowiedzialność biznesu” (CSR) stał się popularny i jest używany przez firmy do opisania relacji pomiędzy ich działalnością a społeczeństwem. 

CSR ma na celu stworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez zajęcie się kwestiami społecznymi lub środowiskowymi. Może również obejmować wkład finansowy na cele społeczne, wolontariat w ramach inicjatyw CSR lub sponsorowanie drużyn sportowych czy organizacji charytatywnych. „Korporacyjna” część CSR odnosi się do skupienia się na wpływie organizacji na społeczeństwo i jej finansach. Firmy wykorzystują różne narzędzia CSR, aby zrealizować cele swoich programów.

Narzędzia CSR – przykłady

– Wolontariat pracowniczy – Firmy mogą zachęcać swoich pracowników do wolontariatu poprzez programy, które zapewniają zachęty i uznanie. Firmy mogą również tworzyć możliwości wolontariatu w miejscu pracy poprzez inicjatywy, takie jak konkursy pracownicze, które zachęcają do korzystania z tych programów. 

– Filantropia korporacyjna – Firmy mogą wspierać organizacje filantropijne, takie jak organizacje charytatywne i fundacje, poprzez dotacje, darowizny lub sponsoring. 

– Korporacyjne inwestycje społeczne – Poprzez CSI firmy mogą wspierać inicjatywy, które przynoszą korzyści społeczne, jak również te, które przynoszą zysk finansowy. 

– Innowacje społeczne – Firmy mogą wspierać inicjatywy w zakresie innowacji społecznych, w tym badania, rozwój i komercjalizację produktów, które poprawiają jakość życia.

Zasady CSR

– Równowaga między ludźmi, planetą i zyskiem – Równowaga odnosi się do idei, że firmy powinny brać pod uwagę interesy ludzi, którzy dla nich pracują, swoich klientów, społeczności, w których działają oraz planety. 

– Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju – Firmy muszą patrzeć na długi okres, biorąc pod uwagę negatywny wpływ wszelkich działań podejmowanych teraz. Aby być zrównoważonym, firmy muszą brać pod uwagę potrzeby ludzi dzisiaj, a nie tylko w przyszłości. 

– Stosowanie zasad etyki – Firmy powinny zachować uczciwość we wszystkich praktykach biznesowych. Firmy mogą promować i wspierać cele społeczne, jak również dążyć do osiągnięcia zysku, ale powinny być uczciwe co do swoich intencji i motywacji. 

– Tworzenie parytetu – Firmy powinny identyfikować możliwości promowania sprawiedliwości społecznej, takie jak zapewnianie możliwości osobom niepełnosprawnym lub znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. 

– Zachowanie szacunku – W trakcie interakcji ze społeczeństwem firmy powinny zachować szacunek poprzez traktowanie wszystkich ludzi z godnością i uprzejmością. 

– Angażowanie interesariuszy – Firmy mogą promować pozytywne zmiany poprzez angażowanie interesariuszy. Mogą słuchać i uczyć się od interesariuszy, aby udoskonalać swoje inicjatywy społeczne i produkty. 

– Utrzymywanie przejrzystości – Firmy powinny zawsze być przejrzyste w zakresie swoich działań i finansów. Powinny utrzymywać otwarte linie komunikacji z interesariuszami i być gotowe do wyjaśniania swoich decyzji i działań.

Działania firmy w zakresie CSR

Firmy mogą być zaangażowane w różne działania, od opracowywania produktów społecznych po wspieranie inicjatyw innowacji społecznych: 

– Zrównoważony rozwój środowiska – Firmy muszą oszczędzać zasoby, takie jak energia elektryczna i woda, aby uniknąć zanieczyszczenia. Mogą również zdecydować się na inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa. 

– Integracja społeczna – Firmy mogą promować integrację społeczną, zapewniając możliwości osobom niepełnosprawnym i zapewniając świadczenia dla rodzin o niskich dochodach. Firmy mogą również promować równość płci poprzez praktyki zatrudniania. 

– Rozwój społeczności – Firmy mogą wspierać inicjatywy poprawy sytuacji społecznej, takie jak programy zapewniające edukację, opiekę zdrowotną i usługi dla społeczności. 

– Ochrona własności intelektualnej – Firmy mogą chronić własność intelektualną, taką jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. Mogą również promować etyczne praktyki biznesowe. 

– Współpraca międzynarodowa – Firmy mogą promować współpracę międzynarodową poprzez angażowanie się w misje handlowe i partnerstwo z innymi firmami. 

– Postęp w nauce i technologii – Firmy mogą wspierać badania naukowe poprzez darowizny dla uniwersytetów i korporacji. 

– Bezpieczeństwo pracowników i klientów – Firmy mogą promować bezpieczeństwo poprzez współpracę z rządem, np. w zakresie przepisów BHP. 

CSR – podsumowanie

Firmy mogą promować pozytywny wpływ na społeczeństwo, zajmując się kwestiami społecznymi lub środowiskowymi, a także przyczyniając się finansowo do celów społecznych i sponsorując drużyny sportowe lub organizacje charytatywne. 

Firmy mogą wykorzystywać różne narzędzia CSR do realizacji tych celów, w tym możliwości wolontariatu pracowniczego, filantropii korporacyjnej, inwestycji społecznych, innowacji społecznych, ochrony własności intelektualnej, współpracy międzynarodowej, postępu w nauce i technologii, bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz odpowiedzialnej konsumpcji. 

Przedsiębiorstwa mogą promować pozytywny wpływ na społeczeństwo, angażując się w takie działania, jak promowanie zrównoważonego rozwoju, przyjmowanie zasad etyki, tworzenie równych szans, zachowywanie szacunku dla interesariuszy, angażowanie się w inicjatywy filantropijne oraz promowanie włączenia społecznego.

Odkrycia Tygodnia